کلیدواژه‌ها = ثبت
امضا، ماهیت و کارکرد آن

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 215-238

10.22106/rlr.2021.243672

عبداله رجبی؛ حسین حقی