نقش دفتر ثبت تجارتی در اعطای وصف «تاجر»به متصدی عمل تجاری : معرفی اقسام سیستم‌های ثبت تجار حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران،قم ایران

10.22106/rlr.2022.550544.1042

چکیده

مساله شناسایی تجار و تمایز آنها از غیر تجار از جمله مسائلی است که به واسطه آثار حقوقی آن بویژه تامین امنیت معاملاتی از طریق تعیین هویت و شناسایی وضعیت حقوقی طرف معامله، مورد توجه مقنن در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی قرار گرفته و همین امر سبب توجه دولتها به «نهاد ثبت» به عنوان ابزاری جهت شناسایی وضعیت حقوقی تجار شده است. لیکن بررسی ها نشان می دهد در عمل «نهاد ثبت» نتوانسته به این نیاز در همه کشورها به طور یکسان پاسخ دهد و کارکردهای حقوقی مورد انتظار از آن یعنی اطلاع رسانی، شناسایی تجار و بهبود نظارت بر فعالیت‌های تجار را محقق نماید. لذا این پرسش‌ها مطرح می‌شود که چه تفاوت‌هایی میان عملکرد نظام‌های حقوق رومی-ژرمنی در پیاده سازی «سیستم ثبت تجار» وجود دارد؛ چه الگوهای ثبتی در این حوزه قابل شناسایی هستند؛ کدامیک را می‌توان در چارچوب کارکردهای مورد انتظار از «نهاد ثبت تجار» به عنوان سیستم ثبتی کارآمد معرفی نمود. این پژوهش با نگاهی تطبیقی تحلیلی به این نتیجه رسیده که «سیستم‌های ثبت تجار» دارای سه الگوی متفاوت بوده که ریشه درموضوعی، شخصی یا مختلط بودن نظام حقوق تجارت هر کشوری داشته؛ لیکن سیستم ثبتی مبتنی بر نظام شخصی در تحقق کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت تجار نسبت به دو سیستم دیگر کارآمدتر است. زیرا ارتباط موثری میان «وصف تاجر» و «ثبت» از طریق «ایجاد این وصف صرفا با ثبت در دفتر ثبت تجار» فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Business Register Book in Awarding the Description of "Trader" to a Commercial Operator: Introducing Various Types of Traders Registration Systems

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari 1
  • Soroush Safizade 2
1 University of Tehran
2 Departmant of private law, University of Tehran (Farabi Campus),Qom.Iran
چکیده [English]

The issue of identifying traders and distinguishing them from non-traders is one of the issues that due to its legal effects, especially providing transaction security by identifyication and recognizing the legal status of the transaction party has been considered by the legislatures in countries under the Roman -German legal system and this has led governments to consider the "registration body" as a tool to identify the legal status of traders. However, studies show that, in practice, the "registration body" has not been able to respond to this need in the same way in all countries and to fulfill the legal functions expected of it,i.e informing, identifying traders and improving the supervision of traders' activities.
So these questions have been arise: what are the differences between the performance of Roman-German legal systems in implementing the registration mechanism? What registration patterns can be identified and which of these patterns can be introduced as an efficient registration mechanism in the framework of the expected functions. This study with comparative- analytical view has concluded that " Traders Registration Systems" have three different patterns that are rooted in the objective, subjective or mixed Commercial Law system of each country. However, a registration system based on an objective system is more efficient than the other two systems in fulfilling the expected legal functions of the traders registration system;because of the effective connection between "trader description" and "registration" by "creating this description simply by registering in the Business Register Book

کلیدواژه‌ها [English]

  • Registration Law
  • Business Register
  • objective registration
  • subjective registration
  • mixed registration