نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی، حسین تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • امینی، منصور ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 181-214]

پ

 • پیلوار، رحیم اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معاملات اراضی و املاک جهت تثبیت مالکیت خصوصی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]
 • پیلوار، رحیم بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری [دوره 1، شماره 2، 1401]

ج

 • جان محمدی، سجاد امکان‌سنجی فرض اعتبار مطلق اسناد رسمی بدون توجه به منشا صدور اسناد مالکیت [دوره 1، شماره 2، 1401]

ح

 • حبیبی مظاهری، مسعود سردفتری اسناد در انگلستان ، نهادی جدا افتاده از سردفتری لاتین [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 153-180]
 • حقی، حسین امضا، ماهیت و کارکرد آن [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 215-238]

خ

 • خدا بخشی، صمد «بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی» [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • خداداد، جنت ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 181-214]
 • خردمندی، سعید واکاوی خلأهای حقوقی کاداستر کشور با تاکید بر قانون جامع حدنگار [دوره 1، شماره 2، 1401]

د

 • دادگر، رضا ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 239-262]
 • دارائی، محمد هادی ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 239-262]

ر

 • رجبی، عبداله امضا، ماهیت و کارکرد آن [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 215-238]
 • رجبی، مریم بازپژوهی حقوق تغییر کاربری و خردشدن اراضی کشاورزی و باغ ها با تاکید برضمانت اجراهای مدنی و کیفری [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • رضوی اصل، سید محسن تعارض اسناد عادی و رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از دیدگاه قوانین موضوعه [دوره 1، شماره 2، 1401]

س

 • سلیمان آبادی، الهه مطالعه تطبیقی اصول حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی و ریشه های آن [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • سیدی آرانی، سید عباس چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 37-58]
 • سیدین، علی تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]

ش

ص

 • صحرانورد، غزاله مطالعه ی تطبیقی ابطال قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • صفری، حاتمه اهمیت اعطای اعتبار مطلق به اسناد رسمی معاملات اراضی و املاک جهت تثبیت مالکیت خصوصی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 15-36]

ط

 • طباطبائی حصاری، نسرین مطالعه تطبیقی اصول حقوقی حاکم بر نهاد سردفتری در دو نظام سردفتری لاتین و عمومی و ریشه های آن [دوره 1، شماره 2، 1401]

ع

 • عزیزی، علیرضا مطالعه سنجشی نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی در ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1401]
 • علی کرمی، حمیدرضا «بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی» [دوره 1، شماره 2، 1401]

ف

 • فرحزادی، علی اکبر اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 75-90]
 • فرساد، سیدعلی مطالعه سنجشی نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی در ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1401]

ق

 • قاسمی عهد، وحید «بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی» [دوره 1، شماره 2، 1401]

ک

 • کارچانی، مهدی تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 59-74]
 • کامیار، غلامرضا حقوق ثبت و حقوق شهرسازی [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 121-152]
 • کریمی، عباس مطالعه ی تطبیقی ابطال قضایی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 2، 1401]

م

ن

 • نظام الملکی، جعفر تحلیل و آسیب شناسی مقررات ثبتی ایران در ارتباط با تحدید حدود در عملیات مقدماتی ثبت ملک [دوره 1، شماره 1، 1401، صفحه 91-120]