اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن بابایی

حقوق خصوصی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران،‌ ایران

babaeijri.ac.ir

سردبیر

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

habibaaut.ac.ir
02166497912
0000-0002-8080-9947

اعضای هیات تحریریه

همایون مافی

حقوق تجارت بین الملل استاد تمام دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

hmynmafiyahoo.com

سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران،‌ایران.

dr.qasem_zadehyahoo.com

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

dr.gh.hamedgmail.com

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساری، ایران

hamid.abharygmail.com

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

mehryar1381yahoo.com

سید مصطفی سعادت مصطفوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق امام صادق

m.mostafaviisu.ac.ir

حسن محسنی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmohsenyut.ac.ir
0000-0001-5930-9035

طیبه صاحب

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~t-saheb
t-sahebmodares.ac.ir
82884296

علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

dr.alireza_yazdanianyahoo.com

علی اکبر فرحزادی

حقوق اسلامی دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbar.farahzadiyahoo.com

علی مشهدی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه قم

mashadialiyahoo.com

نسرین طباطبائی حصاری

حقوق ثبت استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nasrintabaut.ac.ir

محمد وزین کریمیان

حقوق ثبت استاد تمام دانشگاه علوم قضایی

karimianmo1yahoo.com

مدیر نشریه

سید سعید هاشمی

حقوق خصوصی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

s.hashemijri.ac.ir
0000-0002-5115-286X

مدیر اجرایی

مهدی سجادی‌ کیا

حقوق خصوصی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mahdi.sajadikiagmail.com
0000-0002-9343-2093