راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله

·اجزاء مقالات: هر مقاله بایستی دارای اجزاء ذیل باشد:

1.      چکیده

2.      مقدمه (حسب مورد حاوی شرح کوتاهی از موضوع و پرونده مورد بررسی)

3.      بدنه (پیکره) مقاله

4.      نتیجه‌

·حجم مقاله: تعداد کلمات هر مقاله حداقل 5000کلمه و حداکثر 10000 کلمه خواهد بود.

متن چکیده‌ها و پاورقی در تعداد کلمات مجاز محاسبه نخواهد شد.

·حجم متن چکیده: تعداد کلمات هر چکیده حداقل 150 کلمه و حداکثر 300 کلمه خواهد بود.

·نحوه تقسیم‌بندی عناوین: تیترهای مطالب اعم از اصلی و فرعی با روش شماره‌گذاری از یکدیگر تفکیک خواهند شد. نیازی به شماره‌گذاری چکیده، مقدمه و نتیجه‌ وجود ندارد.

چکیده

کلیدواژه

مقدمه

1. تیتر(عنوان) اصلی

1-1. تیتر فرعی

2-1.

2.

1-2.

2-2.

2-3.

نتیجه‌

منابع

   

·اندازه و قلم نوشته

 

راهنمای تنظیم مقاله و قلم بخش فارسی

 

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان فارسی

14 توپر

IRMitra

اسامی نویسندگان به فارسی

13 نازک

IRLotus

مشخصات نویسندگان به فارسی

11 نازک

IRLotus

آدرس ایمیل نویسندگان

9 نازک

Garamond

چکیده فارسی

13 نازک

IRLotus

تیترهای داخل متن

12 توپر

            IRMitra

متن

13 نازک

IRLotus

پانویس فارسی

11 نازک

IRLotus

منابع فارسی

11نازک

IRLotus

 

راهنمای تنظیم مقاله و قلم بخش انگلیسی

 

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان انگلیسی

12 توپر

Garamond

آدرس ایمیل نویسندگان

9 نازک

Garamond

چکیده انگلیسی

10 نازک

Cambria

تیتر چکیده و واژگان کلیدی

10 توپر

Garamond

اسامی نویسندگان به انگلیسی

10 نازک

Garamond

مشخصات نویسندگان به انگلیسی

9 نازک

Garamond

پانویس لاتین

9 نازک

Garamond

منابع لاتین

10 نازک

Garamond

  

راهنمای ارجاع دهی (درون متنی)

 

o       کتاب، پایانامه و رساله، مقاله و مطالب آنلاین

یک نویسنده

-        نام صاحب اثر، سال انتشار: شمارۀ صفحه

-        نمونه: (جعفری لنگرودی،1393: 40)

-         Sample: (Bevan, 2018: 40).

-          

دو نویسنده

-        نام خانوادگی هر دو صاحب اثر، سال انتشار: شمارۀ صفحه

-        نمونه: (طباطبایی حصاری، صادقی مقدم، 1394: 680)

-         (McKenzie, Nair, 2016: 23)

دو نویسنده و بیشتر

-        تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر شود

-        نمونه: (امین افشار و دیگران، 1396: 65)

-         (McFarlan et al., 2017: 59)

  

·راهنمای تنظیم فهرست منابع

o       کتاب

یک نویسنده و دو نویسنده

-        نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (و نام خانوادگی نویسنده‌ی بعدی، نام نویسنده)، (سال انتشار)، عنوان کتاب (توپر)، نام مترجم یا مصحح، شماره چاپ، شماره ویرایش، محل انتشار: نام ناشر.

-        نمونه: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1393)، حقوق ثبت: ثبت املاک، چاپ هفتم، ویرایش سوم، تهران: گنج دانش.

-         Sample: Bevan, Chris (2018), Land Law, Frist Ed, New York: Oxford University Press.            

بیش از دو نویسنده

-        نام خانوادگی، نام نویسنده اول، نام خانوادگی، نام نویسنده دوم و نام و نام خانوادگی نویسنده دوم به بعد. (سال انتشار)، عنوان کتاب (توپر)، شماره چاپ، شماره ویرایش، محل نشر: انتشارات.

-        در کتب لاتین شماره چاپ ذکر نگردد.

-        نمونه: دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی و محسن قرائی. (1380)، قانون تجارت در نظـم حقـوقی کنـونی. چاپ اول، ویرایش اول. تهران: خلیج فارس.

-         Sample: McFarlane, Ben, Hopkins, Nicholas & Sarah Nield. (2012), Land Law: Text, Cases, and Materials, 2nd Edition, New York: Oxford University Press.

 

 

 

o       مقاله

 

 

 

 

-        نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار)،عنوان مقاله در گیومه، نام مجله (به صورت Italic) شماره دوره (شماره نشریه)، صفحات مقاله.

-        نمونه: طباطبائی حصاری، نسرین، صادقی مقدم، محمد حسن،(1394)، «آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره6 (2)، 677-698.

-         Sample: Lansley, Malcolm, Laurin, Mike, and Shuki Ronen. (2008), "Modern land recording systems: How do they weigh up", The Leading Edge 27.7, 888-894.

 

o       پایانامه/رساله

     

-        نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان. رساله/ پایان نامه، محل دانشگاه: نام دانشگاه، سال چاپ.

-        نمونه: طباطبایی حصاری، نسرین، (1386)،جایگاه ثبت در تثبیت مالکیت اموال غیر منقول و احقاق حقوق. پایان نامه، تهران: دانشگاه تهران.

-         Sample: Colin M. Cample, (2014), Positive prescription of landownership in Scots law: The requirement for the written deed, whith particular refrence to the concepts of ex facie validity and hability. PhD dissertation, Edinburgh: University of Edinburgh.

 

o       مطالب آنلاین و وبسایت

 

-        نام و نام خانودگی نویسنده (در صورت عدم درج نام نویسنده خالی باشد)، عنوان، نام سایت، تاریخ آخرین ویرایش، (تاریخ بازدید)، آدرس سایت.

-        نمونه: طرح ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اشکالات جدی دارد/کاهش پرونده‌های قضایی با ثبت رسمی، سایت پژوهشگاه قوه قضاییه، آخرین ویرایش 5 مرداد 1399، (تاریخ بازدید: 6/2/1399)، http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=dnRYemRnTlRSVGc9.

-         Joseph Borg &  Nathan Catania, Blockchain and Land Registration, Lexology, Updated December 17 2019, (Last visited 8/24/2020), https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7ece839e-485f-42a6-afe7-fbd5d7e1b2f9.

   

·راهنمای ارسال مقالات

 

مقالات ارسالی می‌بایست در قالب برنامه Word با فرمت DOC یا DOCX (فایل خام نگارش مقاله) باشد و از طریق ثبت نام در سایت (راهنمای ثبت نام) در قالب مقالۀ پژوهشی ارسال شوند.

همچنین ضروری است که فرم تعهد نویسندگان در یک صفحۀ A4 چاپ و به امضای تمام نویسندگان رسیده و تصویر یا اسکن آن در سایت بارگزاری شود.

میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شمارۀ تلفن همراه، پست الکترونیک و نویسندۀ مسئول(CorrespondingAuthor) (فارسی و انگلیسی) را در فایل مجزا در سامانه ارسال نموده و مطابق با آن اطلاعات سامانه تکمیل گردد.

ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌زمان نباید به سایر نشریات فرستاده شده باشد.

مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

نشریه در اصلاح، تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.

نظرات و ارزیابی داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد.

کلیۀ حقوق مادی برای نشریه پژوهش‌های حقوق ثبت محفوظ است.