داوران

 

نام داور سمت / سازمان
رضا باستانی نامقی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد پیری دانشگاه شهید بهشتی
حسین جواهری دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران/ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
مسعود حبیبی مظاهری سردفتر اسناد رسمی/ عضو شورای گروه ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه
نسرین حق پرست دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
حسین حقی فارابی دانشگاه تهران
جنت خداداد عضو شورای حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضائیه
عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشگاه قوه قضائیه
سید عباس سیدی آرانی حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران
علی سیدین عضو گروه مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه
محمد عبدالصلاح شاهنوش فروشانی دکتری حقوق خصوصی/ مدرس دانشگاه
کامیار شیبت زاده سردفتر اسناد رسمی و دکتری حقوق خصوصی / مدرس حقوق مدنی و حقوق ثبت
محمد شیروی خوزانی سردفتر اسناد رسمی
محمد رضا صادقی قهساره وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مشاور
نسرین طباطبائی حصاری عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
عباس عسگری پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه
ابوالفضل قوی البنیه دکتری حقوق خصوصی /دانشگاه عدالت
مهدی کارچانی مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه/ دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا کامیار عضو شورای گروه حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه
منا کربلایی امینی دانشگاه شهید بهشتی (محل تحصیل)
حسن محسنی گروه حقوق خصوصی و اسلامی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران
هدی مددی دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
نصیر مشایخ سردفتر اسناد رسمی شماره هفتاد کرج استادیارمدعو دانشگاه امام صادق علیه السلام
سیدحسن میرحسینی وکیل دادگستری
جعفر نظام الملکی مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز
مژگان نعمتی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس؛ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
سید سعید هاشمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران.