اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابراهیم تقی زاده

حقوق خصوصی استاد/ دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی تهران

taghizaadehgmail.com

مدیر مسئول

حامد نیکونهاد

معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه

hamednikoonahadgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dr.qasem_zadehyahoo.com

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

dr.gh.hamedgmail.com

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد / دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

hamid.abharygmail.com

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

mehryar1381yahoo.com

همایون مافی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

hmynmafiyahoo.com

حسن محسنی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmohsenyut.ac.ir
0000-0001-5930-9035

علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

dr.alireza_yazdanianyahoo.com

علی اکبر فرحزادی

حقوق اسلامی دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbar.farahzadiyahoo.com

علی مشهدی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه قم

mashadialiyahoo.com

مدیر نشریه

سید سعید هاشمی

حقوق خصوصی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

s.hashemijri.ac.ir
0000-0002-5115-286X