اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن بابایی

حقوق خصوصی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

babaeijri.ac.ir

سردبیر

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

habibaut.ac.ir
02166497912

اعضای هیات تحریریه

سید مرتضی قاسم زاده

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

dr.qasem_zadehyahoo.com

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

dr.gh.hamedgmail.com

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد / دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی

hamid.abharygmail.com

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

mehryar1381yahoo.com

همایون مافی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

hmynmafiyahoo.com

طیبه صاحب

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~t-saheb
t-sahebmodares.ac.ir
82884296

حسن محسنی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hmohsenyut.ac.ir
0000-0001-5930-9035

علیرضا یزدانیان

حقوق خصوصی دانشیار ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

dr.alireza_yazdanianyahoo.com

علی اکبر فرحزادی

حقوق اسلامی دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

aliakbar.farahzadiyahoo.com

علی مشهدی

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه قم

mashadialiyahoo.com

مدیر نشریه

سید سعید هاشمی

حقوق خصوصی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

s.hashemijri.ac.ir
0000-0002-5115-286X