ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشکده حقوق ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم در یک دسته‌بندی کلی سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌شود. هریک از این دو سند تفاوت‌های بسیاری با هم دارند که آثار عملی آن نیز متفاوت خواهد بود که مهمترین آن‌ها در امتیاز و برتری سند رسمی نسبت به عادی است. بنابراین برای ما اهمیت دارد تا بدانیم سند گواهی امضا‌ء شده جزو کدام یک از این دو دسته قرار می‌گیرد و آثار کدام‌یک از دو سند عادی و رسمی بر آن بار خواهد شد و به تعبیری دیگر اینکه ماهیت آن چیست.
در تحقیق پیش رو، ابتدا در خصوص تعریف و ماهیت حقوقی سند گواهی امضاء شده به لحاظ اینکه اعتبار آن مانند سند رسمی است و آثار این نوع اسناد بر آن بار می شود یا صرفا در حد سند عادی قابل بررسی می باشد و یا اینکه از اعتباری بینابین برخوردار است و برخی از ویژگی های سند رسمی و عادی را با خود به همراه دارد چهار نظریه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت با اتکا به دلایلی که به تفصیل مورد اشاره قرار می‌گیرد نظری که صرفا تاریخ و امضای مندرج در این اسناد را از رسمیت برخوردار می داند و برای سایر محتویات و مندرجات سند اعتباری همچون سند عادی قائل است مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین آثار اسناد رسمی صرفا در مورد تاریخ و امضای اسناد گواهی امضاء شده بار خواهد شد و در سایر موارد از اعتباری صرفا در حد اسناد عادی برخوردار می‌گردد. در ادامه شرایط مربوط به گواهی امضاء و اینکه چه نوشته‌ای و با چه شرایطی می‌تواند موضوع گواهی امضاء قرار گیرد به بحث گذارده‌ شده و در دو مبحث، شرایط مربوط به نوشته‌ای که مورد تصدیق امضاء واقع می‌شود و شرایط مربوط به متقاضی گواهی امضاء مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal nature and conditions of signature attestation in legal system of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Hadi Daraei 1
  • Reza Dadgar 2
1 Assistance Professor At University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
2 LLM in Registration Law, University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Legal nature and conditions of signature attestation in Iran’s law
In a general category, a document is divided into two categories: ordinary and official. Each of these two documents has many differences whose practical effects will be also different. The most important difference will be in the advantage and excellence of the official document to the ordinary one.
Therefore, it is important for us to know that the legalized document as one of the most important tasks of the notary offices is from which of these two categories, what conditions it should have, and in addition, what is its nature.

In the following study, Firstly, concerning definition and nature of signed attestation document in terms of its validity is tantamount to an official document and the effects of this type of document are loaded on it or merely can be verified as a normal document. Or it has intermediate validity and shares some features with both official and normal document.
Four features have been considered and scrutinized and finally, relying on some reasons which will be mentioned in details, an idea which only recognizes the date and the signature contained in these documents valid and considers the other contents of credit document as a normal document have been accepted.
In the following segment, the conditions related to signature attestation and what context and under what conditions can be the subject of signature attestation have been put on their thinking cap.
And in 2 topics; the conditions related to the context which is confirmed by the signature and the conditions related to the applicant of signature attestation have been examined and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • signature attestation
  • notary
  • document