دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1401 
اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

صفحه 75-90

10.22106/rlr.2021.525323.1027

سید رسول میرنژاد بروجنی؛ علی اکبر فرحزادی