اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی ، دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری، تهران، ایران.

2 دانشیار حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

نظام حاکم بر آیین اجرای ثبت را باید از پرکاربردترین روش های اجرای رأی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به شمار آورد.شیوه ای که به جهت مزیت و نوآوری های خود اثر جدی بر اجرای موثر وکارای رأی مدنی نهاده است. بدینسان، مطلوب کاربر این است که تا آن جا که می‌شود از این آیین اجرایی استفاده کند. بر این بنیاد، لازم است ساز وکاری برگزیده شود که براساس آن سهولت دسترسی و استفاده از این آیین اجرایی فراهم شود. در این راستا، اصل استمرا اجرا در این مقاله که براساس ظرفیت های نظام اجرایی ثبت کشف شده است، پیشنهاد می‌شود. رویکردی که باید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر نظام اجرای ثبتی پذیرفته شود و نظم حقوقی طرفین عملیات اجرایی با هم و نیز در مقابل نهاد اجرای ثبت بر طبق این دیدگاه ساماندهی شود.بر مبنای این اصل، نظام اجرا و قوانین آن باید به نحوی تفسیر شوند که اخذ موضوع اجراییه به سهولت و در کمترین زمان حاصل شود. با این حال پیچیدگی های نظام اجرای ثبتی که از عواملی مانند نقص قوانین و موانع ایجاد شده توسط متعهد نشأت می‌گیرد، اجرای موثر را در بسیاری از موارد و نه همیشه با خلل روبرو می‌کند. در اجرای این اصل ، نظام اجرا باید با رفع ایرادات و نواقص قابل ترمیم، فرآیند اجرای رأی(توقیف،ارزیابی،حفاظت، فروش وتحویل)را به نحوی تفسیر کند که مانع از تعطیلی و توقف اجرای آیین ثبتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The principle of continuity of execution in the registration execution procedure

نویسندگان [English]

  • seyed rasoul mirnejad 1
  • aliakbar farahzadi 2
1 Ph.D. of private law, University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
2 Associate Professor At University of Judicial Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The system governing the procedure for enforcing registration should be considered one of the most widely used methods of enforcing civil judgments after the Civil Enforcement Law. A method that, due to its advantages and innovations, has had a serious impact on the effective and efficient implementation of the civil vote. Thus, it is desirable for the user to use this executive ritual as much as possible. On this basis, it is necessary to choose a mechanism based on which to facilitate access and use of this executive procedure. In this regard, the principle of enforcement is proposed in this article, which is discovered based on the capacities of the registered executive system. An approach that should be accepted as one of the strategic principles governing the registration enforcement system and the legal order of the parties to the enforcement operation together and also in front of the registration enforcement institution should be organized according to this view. Based on this principle, the executive system and its rules should be interpreted in such a way that obtaining the subject of the executive can be achieved easily and in the shortest time. Based on this principle, the executive system and its rules should be interpreted in such a way that obtaining the subject of the executive can be achieved easily and in the shortest time. In implementing this principle, the enforcement system must interpret the voting process in such a way as to prevent the closure and cessation of the registration procedure by eliminating repairable defects and shortcomings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedure of registration
  • Principle of execution
  • Principle of restoration
  • Principle of completeness of execution