صدور پروانه انتشار نشریه پژوهش ‌های حقوق ثبت

باسمه تعالی

 

به اطلاع می‌رساند پروانه انتشار رسانه «نشریه پژوهش‌های حقوق ثبت» به موجب ماده 13 قانون مطبوعات 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی در زمینه حقوق (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار دو فصنامه به نام پژوهشگاه قوه قضاییه در تاریخ 1399/03/26 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد صادر گردید.