تحلیل و آسیب شناسی مقررات ثبتی ایران در ارتباط با تحدید حدود در عملیات مقدماتی ثبت ملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز، تهران، ایران.

چکیده

مقرّرات ثبتی کشورمان در زمینه عملیات تحدید حدود دارای نقائص متعدّد هستند. بر این اساس این مقاله به آسیب شناسی و شناسایی مقرّرات ثبتی و همچنین راهکارهای اصلاح نقائص موجود در آنها در زمینه عملیات مذکور، به عنوان یکی از مراحل مهم در عملیات مقدّماتی ثبت املاک، پرداخته است.
بر مبنای نتایج این تحقیق از منظر آسیب شناسی و شناسایی نقائص مقرّرات ثبتی، عنوان عملیات تحدید حدود و عناوین مرتبط با آن، یعنی صورتمجلس تحدید حدود و همچنین آگهی تحدید حدود، ناقص بوده و موضوع آنها را، که علاوه بر حدود، حقوق را نیز در برمی گیرد، نمی رساند؛ به تبع، تعاریف این عناوین نیز از این منظر و بر مبنای قلمرو موضوعی آنها ناقص بوده و باید گسترش یابد. همچنین موضوع و قلمرو عملیات تحدید حدود در مفهوم عام کلمه تمامی موارد ضروری و لازم در ثبت املاک در این مرحله در بر نمی گیرد؛ به تبع این امر مقررات مربوط به قلمرو اعتراض به عملیات مذکور و ذینفعان نیز در این زمینه ناقص هستند. در زمینه نحوه اجرای عملیات تحدید حدود ابهامات و نقائصی چند در مقرّرات مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and pathology of registration regulations of Iran in regard to Delimitation in preliminary operations of property registration

نویسنده [English]

  • jafar nezamolmolki
Shahed University lecturer senior, Attorney at law, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Our country's registration regulations in the field of delimitation operations have several shortcomings. Accordingly, this article deals with the pathology and recognition of registration regulations and solutions to mofidy the defects in them in the context of the said operations, as one of the important stages in the preliminary operations of property registration.
Based on the results of this research, from the perspective of pathology and recognition of defects in registration regulations, the title of delimitation operations and related titles, ie demarcation minutes and delimitation advertisements, are incomplete and does not indicate on their subject, which in addition to limits, Includes rights; In consequence, the definitions of these titles from this perspective and based on their scope of subject are incomplete and should be expanded. Also, the subject and scope of delimitation operations in the general sense of the word do not include all the necessary items in the registration of property at this stage; Consequently, regulations related to the scope of protest against the mentioned operation and the beneficiaries are also incomplete in this regard. There are some ambiguities and shortcomings in the regulations regarding the implementation of the delimitation operations.
In regard to modifying the identified deficiencies, the title of "restrictive operation" and related titles should be changed to "Advertisement for Determining limits and Rights", "Operation for Determining limits and Rights" and "Minutes for Determining limits and Rights", respectively. Based on the modification of their title, the scope and subject should be modified. Also, the subject and scope of the operations of determining the limits and rights in the general sense, as well as the scope of the subject of the objection, should be expanded from the perspective of rights and beneficiaries in this field,. In regard to how to carry out the delimitation operation and the rights, the necessity of posting an advertisement will be considered as a rule in all cases, and in regard to the absence of persons except for the registration applicant, whose absence does not preclude action, other cases will be subject to the legal rule of renewal of limits and rights operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertisement
  • minutes
  • protest
  • Delimitation
  • Determining limits and Rights