ارزیابی «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مالکیت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، غیرقابل‌نقض و شایسته احترام است. هویت‌بخشی به املاک و اراضی و ثبت مشخصات مالکان و ذینفعان کوشش هدفمندی برای ایجاد امنیت روانی، اقتصادی و حقوقی در جامعه است. مطالعه نظام حقوقی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد قوانین منسجم و کارآمدی در این رابطه تهیه و نظارت جدی برای تحقق‌پذیری آن صورت گرفته است. گرایشی که در کشورهای مختلف جهت طراحی و کارآمدتر کردن سیستم‌های ثبت زمین و کاداستر وجود دارد، ریشه در هدف تضمین امنیت مالکیت برای توسعه اقتصادی پایدار دارد. در ایران نیز ناکامی ثبت در تامین امنیت مالکیت در اثر رواج معاملات عادی، اصلاح مقررات ثبت را ضروری ساخته و «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حاصل این ضرورت است. طرح مذکور که در ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۳۹۹ به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است. اما این طرح، تا چه میزان می‌تواند در تامین بازار امن معاملات املاک تاثیرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش موضوع مقاله حاضر است که پس از بیان نکات مثبت و منفی طرح، با ارزیابی موضوعی آن در یک رویکرد تطبیقی با دیگر نظامهای ثبتی مطرح دنیا انجام می‌شود. این بررسی که به شیوه تحلیلی-انتقادی صورت گرفته، نشان می‌دهد طرح فوق به رغم نکات مثبت، با فرض تصویب در وضعیت فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، در تامین امنیت مالکیت از توفیق کامل برخوردار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the "Project to oblige the official registration of real estate transactions" with a comparative approach

نویسندگان [English]

  • Janat Khodadad 1
  • Mansour Amini 2
1 Phd Candidate,Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Property, as one of the fundamental human rights, is inviolable and respectable. Real estate identification and registration of owners and stakeholders is a purposeful effort to create psychological, economic and legal security in the community. The study of the legal system of developed countries shows that coherent and efficient laws in this regard have been prepared and serious supervision has been done for its implementation. In Iran, too, the failure of registration to provide property security due to the prevalence of Informal transactions has necessitated the reform of land registration regulations, and the “Project to oblige the official registration of real estate transactions" is the result of this necessity. The project, which was approved on May 20, 2016, has been returned to the parliament for amendment by the Guardian Council. But to what extent can this plan be effective in securing a secure real estate market? The answer to this question is the subject of the present article, which, after expressing the positive and negative points of the project, is done by thematically evaluating it in a comparative approach with other land registration systems. This study, which was conducted in an analytical-critical manner, shows that the above plan, despite its positive points, will not be completely successful in ensuring property security, assuming that it is approved in the current situation by the Expediency Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Land ownership security
  • authenticity of deeds
  • Registration of the land registry