تعداد مقالات: 11

2. چگونگی حفظ حق معرفی جانشین سردفتر در اجرای مشارکتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 37-58

10.22106/rlr.2021.243671

سید عباس سیدی آرانی


3. تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 59-74

10.22106/rlr.2021.243643

علی سیدین؛ مهدی کارچانی


4. اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 75-90

10.22106/rlr.2021.525323.1027

سید رسول میرنژاد بروجنی؛ علی اکبر فرحزادی


6. حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 121-152

10.22106/rlr.2021.243670

غلامرضا کامیار


9. امضا، ماهیت و کارکرد آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 215-238

10.22106/rlr.2021.243672

عبداله رجبی؛ حسین حقی


10. ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 239-262

10.22106/rlr.2021.137522.1003

محمد هادی دارائی؛ رضا دادگر


11. نقش اقرار در اصلاح اسناد رسمی و تملیک دارایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 263-288

10.22106/rlr.2021.241541

محمد شیروی خوزانی