تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 59-74

10.22106/rlr.2021.243643

علی سیدین؛ مهدی کارچانی


اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 75-90

10.22106/rlr.2021.525323.1027

سید رسول میرنژاد بروجنی؛ علی اکبر فرحزادی


حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 121-152

10.22106/rlr.2021.243670

غلامرضا کامیار


امضا، ماهیت و کارکرد آن

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 215-238

10.22106/rlr.2021.243672

عبداله رجبی؛ حسین حقی


ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1400، صفحه 239-262

10.22106/rlr.2021.137522.1003

محمد هادی دارائی؛ رضا دادگر


بازاندیشی حق عینی و تحولات آن در حقوق فرانسه و ایران و تبیین چند تسامح حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22106/rlr.2022.526206.1026

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری