تعداد مقالات: 11

3. تحلیل نظام‌های بررسی اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22106/rlr.2021.243643

علی سیدین؛ مهدی کارچانی


4. اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22106/rlr.2021.525323.1027

سید رسول میرنژاد بروجنی؛ علی اکبر فرحزادی


6. حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22106/rlr.2021.243670

غلامرضا کامیار


9. امضا، ماهیت و کارکرد آن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22106/rlr.2021.243672

عبداله رجبی؛ حسین حقی


10. ماهیت حقوقی و شرایط گواهی امضا در حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22106/rlr.2021.137522.1003

محمد هادی دارائی؛ رضا دادگر